PROJEKTFORSLAG

Den nye bebyggelse ska! blive et attraktivt boligomrade i Helsingør Kommune, med en spændende og varieret udformning af boliger i forskellige størrelser, boligformer og arkitektur.

Selve bebyggelsesplanen (masterplanen) har vi udformet som en bebyggelse af kredehuse, der slynger sig på arealet. Herved opstår en række grønne kiler/lommer, som adskiller grupperne og samtidig gør, at bebyggelsen fra Nordre Strandvej og fra friarealerne, vii opleves både åbne og varieret.

Vejadgangen sker via Opheliavej og en ny lokal boligvej anlagt langs HHG-Banen mod sydvest.

 

Den nye boligvej udmunder pa Nordre Strandvej, ved den nuværende restaurant. Der er således ikke tale om nye vejtilslutnin­ger til strandvejen.

Blokhusvej foreslår vi nedlagt, da den skiller arealerne meget stringent, og vi ser for os en samlet parkbebyggelse, hvor friarealerne og Lappestensbatteriet indgår, som et naturligt og offentligt friareal.

Den nye adgangsvej skal være en boligvej med begrænset hastighed og udformet med en simpelt vejprofil uden fortov og hvor kantbegrænsningen udføres af grå armeringssten eller chaussesten. Afvanding af boligvejene sker hovedsagelig ved nedsivning til faskiner.

Modelskitse Bebyggelsen fra kystskrænten mod Øresund

Kædehusene grupperes omkring have og gårdrum

Fra Strandvejen ses kystskrænten som baggrund for bebyggelsen.

Adgangsvejen med gæsteparkering langs vej.